OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení společnosti Wondeco s.r.o. o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 a dále zákon o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Správce osobních údajů:

Osobní údaje zpracovává společnost Wondeco s.r.o.,se sídlem Bílovice 83, 798 41 Kostelec na Hané, IČ: 04987985, jako správce osobních údajů dle GDPR.

Osobním údajem se rozumí:

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu, e-mail, telefonní číslo a fotografický záznam.

Námi zpracovávané osobní údaje:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete na základě Vašeho zájmu o naše služby, produkty a jejich koupi (např. v rámci objednávky či udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů při vyplnění kontaktního formuláře na našich webových stránkách atd.), resp. uzavření smlouvy o dílo.

Základní osobní údaje - nutné údaje pro uzavření a plnění smlouvy

 • E-mail

 • Jméno a příjmení

 • Telefon

 • Kontaktní a doručovací adresa

 • Další údaje potřebné pro zpracování smluv

Údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, které od Vás získáme tím, že používáte naše webové stránky ww.wondeco.com.

 • IP adresa

 • Soubory cookies

 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Wondeco získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Záznamy jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Wondeco a internetovou reklamu

 • Případně jiný online identifikátor.

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Plnění zákonných povinností

 • Vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem Wondeco)

 • Evidence dlužníků (oprávněný zájem Wondeco)

 • Marketingové účely (souhlasy zákazníků)

Poskytnutí osobních údajů:

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Wondeco a ochranu oprávněných zájmů Wondeco je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné plnění povinností Wondeco vůči zákazníkům zajistit. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Wondeco:

V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Wondeco, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Wondeco, provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány a pro účely internetové reklamy Wondeco s.r.o..

Cookies a námi používané cookies:

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových stránkách Wondeco i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webové stránky či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány).

Máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies správně zobrazit obsah webových stránek.

Pokud má Váš prohlížeč cookies povoleno, pro nás to znamená, že souhlasíte s využíváním cookies na našem webu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat, lze jej blokovat.

Více informací o cookies a jejich užití v našich službách :

Kontrola cookies souborů:

Standardní webové prohlížeče, jako např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari apod., povolují použití souborů cookies. V případě, že nechcete dostávat soubory cookies z webových stránek, které navštěvujete, můžete si pozměnit nastavení svého webového prohlížeče - např. tak, abyste byli upozorněni vždy, když dochází k odesílání souborů cookies, nebo taktéž můžete odmítnout ukládání všech souborů cookies nebo pouze souborů cookies vybraných webových stránek. Taktéž ze svého počítače, notebooku nebo mobilního zařízení můžete vymazat veškeré doposud uložené soubory cookies.

Pro detailní informace o těchto nastaveních, prosím, použijte Nápovědu svého webového prohlížeče.

Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že "povoluje ukládání souborů cookies", považujeme toto nastavení za váš souhlas s použitím standardních souborů cookies na našich webových stránkách.

Používané soubory cookies:

 • Pro ukládání Vašich osobních nastavení

Během Vaší návštěvy používají naše webové stránky standardní soubory cookies, které Vás pomáhají identifikovat jakožto unikátního návštěvníka, zapamatovat si Váš přednastavený jazyk, zapamatovat si Vaše "oblíbené" volby.

 • Pro anonymní statistické záznamy

Během každé Vaší návštěvy používají naše webové stránky analytický software ukládající anonymní standardní cookies a soubory cookies Google Analytics a statistiky od Webnode, díky čemuž kontinuálně monitorujeme používání našich webových stránek. Takto např. víme, kolik návštěvníků naše webové stránky používá, a dokážeme tak pochopit chování návštěvníků a jaký obsah a informace jsou pro naše návštěvníky zajímavé.

Veškeré uložené analytické informace jsou anonymní a používáme je pro vlastní technické účely.

Přístup k Vašim osobním údajům:

Wondeco v určitých případech využívá služeb jiných subjektů při plnění svých závazků a povinností vycházejících ze smluv. Tyto subjekty zpracovávající osobní údaje předané od Wondeco, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a s Vašimi osobními údaji jednají pouze dle pokynů od Wondeco, jsou vázání mlčenlivostí a nesmí je využít jinak.

Ostatní, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům:

 • Ti, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů

 • Ti, kteří nám zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme

 • Ti, kteří Vám doručují koupené produkty - např. dopravci

 • agentury za účelem vymáhání pohledávek Wondeco

 • Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou

Za určitých podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, či jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba zpracování osobních údajů:

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi, dále pak na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu 36 měsíců, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Upozornění: ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností, vyplývajících ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu:

Osobní údaje lze zpracovávat i bez souhlasu a to za účelem:

 • splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Wondeco

 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

 • zpracování, které je potřebné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Zabezpečení osobních údajů:

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Přístupy k těmto údajům jsou chráněny hesly, zámky, atd

Upozornění: e-maily nemusí být šifrovány, proto doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných a citlivých informací.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, přes zaslání e-mailové zprávy na adresu: zuzana.cerna@wondeco.com. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Povinnost poskytnout osobní údaje:

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Pokud souhlas neudělíte nebo ho odvoláte, může se stát, že Vám některé naše produkty či služby nebudeme schopni poskytovat v plném rozsahu. Ovšem Vaší povinností není naše služby využívat.

Vaše práva:

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybnost o dodržování povinnost souvisejících se zpracováním osobních údajů

 • obrátit se na nás nebo na úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakty:

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mailu zuzana.cerna@wondeco.com

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.


Wondeco s.r.o.

SEO | Almaweby